مشتریان کلان شهر تبریز

 • ثبت سفارش قبل از ساعت 18 هر روز به غیر از روزهای تعطیل : توزیع کالا در شهر تبریز حد اکثر 3 ساعت بعد از ثبت سفارش (ارسال رایگان).
 • ثبت سفارش بعد از ساعت 18 هر روز به غیر از روزهای تعطیل : توزیع کالا در شهر تبریز حد اکثر تا ساعت 14 روز بعد (ارسال رایگان).
 • ثبت سفارش در روزهای تعطیل رسمی : توزیع کالا تا ساعت 14 اولین روز کاری بعد از تعطیلات (ارسال رایگان).
 • ثبت سفارش قبل از ساعت 13 هر روز به غیر از روزهای تعطیل : تحویل کالا حد اکثر تا 24 ساعت (پست پیشتاز).
 • ثبت سفارش بعد از ساعت 13 هر روز به غیر از روزهای تعطیل : تحویل کالا حد اکثر تا 36 ساعت (پست پیشتاز).
 • ثبت سفارش در روزهای تعطیل رسمی : تحویل کالا حد اکثر تا 36 ساعت (پست پیشتاز).

مشتریان بقیه نقاط کشور

 • ثبت سفارش قبل از ساعت 13 هر روز به غیر از روزهای تعطیل : تحویل کالا حد اکثر تا 36 ساعت (پست پیشتاز).
 • ثبت سفارش بعد از ساعت 13 هر روز به غیر از روزهای تعطیل : تحویل کالا حد اکثر تا 48 ساعت (پست پیشتاز).
 • ثبت سفارش در روزهای تعطیل رسمی : تحویل کالا حد اکثر تا 36 ساعت بعد از اولین روز کاری (پست پیشتاز).
 • ثبت سفارش قبل از ساعت 13 هر روز به غیر از روزهای تعطیل : تحویل کالا حد اکثر 2 الی 4 روز کاری (ارسال رایگان).
 • ثبت سفارش بعد از ساعت 13 هر روز به غیر از روزهای تعطیل : تحویل کالا حد اکثر 2 الی 4 روز کاری (ارسال رایگان).
 • ثبت سفارش در روزهای تعطیل رسمی : تحویل کالا حد اکثر  3 الی 5 روز کاری (ارسال رایگان).